Stowarzyszenie Artystów Młode Sztuki prezentuje:

Kontakt / 2004 / 2005


aktualności
program
autorzy
wystawy
regulamin
organizatorzy
partnerzy
archiwum
faq
kontakt 


Patroni medialni:
© Stowarzyszenie Artystów Młode Sztuki» Regulamin

Regulamin III Ogólnopolskiego Festiwalu Fotografii Przyrodniczej i Krajobrazowej Krynica Zdrój 2006 organizowanego przez Stowarzyszenie Artystów "Młode Sztuki".


§1
Zobowiązania Autora:

- Etap eliminacyjny:

Autor zobowiązuje się do dostarczenia Organizatorom wglądówek prac, które chciałby zaprezentować podczas Festiwalu. Tematyka prac musi zawierać się w zakresie fotografii przyrodniczej i krajobrazowej. Dopuszczalne są impresje przyrodnicze.
Prace należy nadsyłać w terminie do 24 lutego 2006. Decyduje data otrzymania przesyłki.
Do wglądówek należy załączyć wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej www.foto-festiwal.org
Format wglądówek nie może być mniejszy niż 10x15 cm i nie większy niż 20x30 cm.
Wglądówki należy wysyłać niepodklejone w usztywnionej kopercie.
Wszystkie zdjęcia powinny zawierać na odwrocie następujące dane: kolejne numery prac, imię i nazwisko autora, telefon i e-mail kontaktowy.
Do prac należy dołączyć płytę CD zawierającą zdjęcie portretowe autora (w rozdzielczości nie niższej niż 300dpi, w formacie nie mniejszym niż 800x600mm) oraz notę biograficzną opisującą najważniejsze dokonania autora w dziedzinie fotografii. W razie zakwalifikowania prac do Festiwalu, Autor wyraża zgodę na publikację tych materiałów na stronie internetowej Festiwalu, w katalogu imprezy oraz materiałach promujących III Edycję Festiwalu.
Wraz z pracami i formularzem zgłoszeniowym Autor dostarcza czytelnie podpisany regulamin. Zgłoszenia nie zawierające kompletnych materiałów według powyższego opisu nie będą brane pod uwagę.
Komplet materiałów należy przesyłać drogą pocztową na adres:

Stowarzyszenie Artystów "Młode Sztuki";
ul. Na Kozłówce 15; 30-670 Kraków.

Nie jest możliwe zgłaszanie prac drogą elektroniczną.
Spośród nadesłanych prac Organizatorzy i zawodowi fotografowie współpracujący ze Stowarzyszeniem wybiorą zdjęcia do ekspozycji w ramach Festiwalu.
Zakwalifikowani autorzy zostaną powiadomieni pisemnie w terminie do 10 marca 2006.
Nadesłane materiały nie podlegają zwrotowi.
Przekazanie prac wraz z formularzem zgłoszeniowym jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.
Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania wszystkich nadesłanych prac w publikacjach związanych z Festiwalem oraz w celach promocyjno-reklamowych imprezy.

- Przygotowanie wystaw:

Autor zakwalifikowany do udziału w Festiwalu przygotowuje powiększenia we własnym zakresie.
Autor zobowiązuje się do osobistej obecności na wernisażu swojej wystawy.
Ilość i rozmiar powiększeń oraz formę oprawy i ekspozycji, a także datę wernisażu Autor uzgadnia z Organizatorami w terminie do 4 kwietnia 2006.
Przekroczenie tego terminu powoduje dyskwalifikację uczestnika.
Na podstawie powyższych ustaleń Organizatorzy dobiorą miejsce do zamieszczenia wystawy. Ustalenia są wiążące i nie mogą ulec zmianie.

- Ekspozycja wystaw podczas Festiwalu:

Autor zobowiązuje się do dostarczenia oprawionej wystawy do Krynicy oraz zainstalowania jej w omówionej wcześniej aranżacji w dniach 3-5 Lipca 2006 w miejscu wskazanym przez Organizatora.
Możliwe jest wcześniejsze przesłanie wystawy poczta kurierską do biura Festiwalu w Krynicy i jej odpłatne zainstalowanie przez pracowników technicznych. Koszt montażu wystawy jest uzgadniany na podstawie odrębnej umowy Organizatorów z Autorem, w zależności od wielkości i rodzaju ekspozycji.
Zabrania się demontowania wystaw przed terminem zakończenia Festiwalu - 15 Lipca 2005. Dłuższy termin ekspozycji należy uzgadniać indywidualnie z właścicielem obiektu, w którym zawieszona będzie wystawa.
Autor zobowiązuje się do odbioru wystawy z Krynicy po zakończeniu Festiwalu.


§2
Zobowiązania organizatorów:

Organizatorzy zobowiązują się do zarezerwowania i bezpłatnego udostępnienia Autorowi miejsca ekspozycji prac w jedynym z obiektów włączonych w organizację Festiwalu.
Organizatorzy zobowiązują się do zamieszczenia opisu wystawy i prezentacji osoby Autora w materiałach promocyjnych Festiwalu.
Wszystkim Autorom na równych zasadach przysługują patronaty medialne obowiązujące dla całego Festiwalu pozyskane przez Organizatorów.
Organizatorzy respektują indywidualne patronaty nad wystawami po wcześniejszym zgłoszeniu listy patronujących firm/instytucji Organizatorom.


§3
Część konkursowa:

W dniach 6 - 7 Lipca 2006 wszystkie wystawy eksponowane w ramach Festiwalu zwiedzi i oceni jury złożone z zawodowych fotografów, redaktorów magazynów branżowych, przedstawicieli mediów i Organizatora.
Wszystkie prace na równych zasadach biorą udział w części konkursowej, w której zostaną przyznane nagrody ufundowane przez sponsorów i patronów Festiwalu.
Prace nagrodzone w części konkursowej przechodzą na własność Organizatorów. Zostaną zlicytowane na cel charytatywny wskazany przez Organizatorów. Pozostałe prace Autorzy będą mogli odebrać po zakończeniu Festiwalu.


§4
Postanowienia ogólne:

Zgłoszenie prac do etapu eliminacyjnego jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu Festiwalu.
Autor wyraża zgodę na zamieszczanie jego wizerunku oraz informacji o wystawie na stronach internetowych i w katalogu Festiwalu oraz nieodpłatną publikację zdjęć pochodzących z ekspozycji w materiałach informacyjnych i promocyjnych dotyczących Festiwalu.
W razie nie wywiązania się ze zobowiązań zawartych w regulaminie autor ponosi koszty związane z przygotowaniem miejsca do ekspozycji i promocji jego wystawy.
Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za uszkodzenia prac przekazanych do ekspozycji wynikłe w skutek działania osób trzecich.


Autorzy fotografii, zgłaszając swój udział w Festiwalu wyrażają zgodę na wykorzystywanie i przetwarzanie danych osobowych przez organizatorów Festiwalu w celu organizacji i promocji imprezy. (Ustawa o ochronie danych osobowych z dn. 29 sierpnia 1997 roku, Dz.U., Nr 133, poz. 833, z późn.zm.)

> POBIERZ REGULAMIN i KARTĘ ZGŁOSZENIOWĄ: .pdf | .doc <


<- Powrót do strony głównej